Skip to main content

Λοιπές Δραστηριότητες

“Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510” του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020»

 

Η Ανώνυμη Εταιρία Μονάδων Υγείας ΑΕ (Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ) είναι ο φορέας υλοποίησης της δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών» με κωδικό ΜΙS 5010510, το οποίο έχει φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Υγείας και εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Φορέας διαχείρισης της δράσης είναι η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, του Υπουργείου Εσωτερικών. Η έναρξη υλοποίησης της δράσης έγινε στο τέλος του 2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 31/12/2023. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12.082.564,51€. 

Περιγραφή

Η δράση καλύπτει ανάγκες που αφορούν στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε μετανάστες. Οι ανάγκες αυτές προκύπτουν από:

α. Θεσμικό πλαίσιο.

Με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας των Προ-αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (Προ.Κε.Κ.Α.), βασιζόμενες τόσο σε εφαρμογή οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, όσο και σε νόμους του Ελληνικού Κοινοβουλίου που ορίζουν την Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ σαν φορέα παροχής ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών και ψυχοκοινωνικής διάγνωσης, με βάση τις διατάξεις του ν.4461/2017.

β. Γνωστικό πεδίο

Η Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ είναι δημόσιος οργανισμός που διέπεται από το ν.3429/2005 περί ΔΕΚΟ και λειτουργεί ως φορέας παροχών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσω των δομών της στην Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού και στο ΚΥΑΑ Κερατέας, σαν δομή αποθεραπείας και αποκατάστασης στους ίδιους χώρους ενώ πρόσφατα, το 2016, εγκαινίασε το Νοσοκομείο Σαντορίνης, σαν υποκατάστημά της. Η τεχνογνωσία πάνω από 10 έτη στην προσφορά υπηρεσιών υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, τεκμαίρεται από την αδιάλειπτη λειτουργία των δομών της και από την διαρκώς αυξανόμενη προσέλευση ασθενών.

 

γ. Εξυπηρέτηση αναγκών.

Στα Προ.Κε.Κ.Α., διαβιούν σημαντικός αριθμός αλλοδαπών, που η κράτησή τους είναι προσωρινή και αφορά πρόσωπα που δεν έχουν δυνατότητα παραμονής στη χώρα και υπάρχει υποχρέωση να επαναπροωθηθούν στις χώρες προέλευσης. Στο διάστημα παραμονής στα Κέντρα, που ποικίλει από μερικές εβδομάδες μέχρι και αρκετούς μήνες, έχουν ανάγκη και με βάση τις διεθνείς συμφωνίες για την κράτηση αλλοδαπών, να λαμβάνουν όλες τις υγειονομικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες που λαμβάνουν και οι κάτοικοι των χωρών που κρατούνται. Η συγκατοίκηση σημαντικού πλήθους ανθρώπων, με δεδομένη τη σωματική και ψυχολογική ταλαιπωρία που έχουν υποστεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους από τη χώρα τους μέχρι την ημέρα που συνελήφθησαν εντός Ελληνικού εδάφους, δημιουργεί αυξημένες ανάγκες, επιτήρησης και περίθαλψης. Στον μεν τομέα της ιατροφαρμακευτικής παροχής, είναι απαραίτητη η πρωτοβάθμια φροντίδα με τη λειτουργία ιατρικού σταθμού.

 

Η λειτουργία χώρων φιλοξενίας είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος προκειμένου να μειωθούν και σταδιακά να εξαλειφθούν οι επιπτώσεις από τη διαβίωση χιλιάδων κρατούμενων αλλοδαπών στη χώρα. Για τα θέματα φύλαξης, ασφάλειας, υγιεινής, διατήρησης της ομαλότητας είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί, ένα σοβαρό, επιστημονικά και ανθρωπιστικά ενδεδειγμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης του προβλήματος. Οι μετανάστες πρέπει επίσης με βάση τις διεθνείς συμβάσεις να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επείγουσας Υγειονομικής περίθαλψης και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, σε ισότιμη βάση με τους υπηκόους του εκάστοτε κράτους υποδοχής και να συμμετέχουν ή να απαλλάσσονται από τις σχετικές υγειονομικές δαπάνες με βάση τους ίδιους κανόνες.

Οι κυριότεροι στόχοι της δράσης είναι:

  • Η παροχή Υγειονομικής περίθαλψης καθώς και πρόληψης στους μετανάστες που διαβιούν στα Προ.Κε.Κ.Α.
  • Η ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των κρατουμένων, λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές περιβάλλον που έχουν περιέλθει.
  • Η πρόληψη της εξάπλωσης των παθήσεων και των λοιμώξεων μεταξύ των μεταναστών, των υπαλλήλων, και την ευρύτερη κοινότητα.
  • Η υποστήριξη του έργου των παραπάνω υπηρεσιών με τη βοήθεια διερμηνέων, έτσι ώστε να συντομεύεται ο χρόνος ανταπόκρισης στις ανάγκες των κρατουμένων και στην ορθή διαχείριση των προβλημάτων που αφορούν στη διαμονή τους στα Κέντρα Κράτησης.
  • Η προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την υγειονομική περίθαλψη στα Προ.Κε.Κ.Α., τόσο μέσω της βελτίωσης της υγείας και γενικά μέσω των βελτιώσεων των συνθηκών διαμονής/κράτησης.

Στις 30/10/2017 η Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ υπέγραψε την Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα για την δράση που αφορά την υλοποίηση 5 υποέργων.

Συνεργασία με την «Αναγέννηση και Πρόοδος», μη κερδοσκοπικό οργανισμό του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος προαγωγής της υγείας για τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών της χώρας. Στο πρόγραμμα η ΑΕΜΥ συνεισφέρει ιατρικό και νοσηλευτικό δυναμικό καθώς και φύλαξη των δύο άρτια εξοπλισμένων Κινητών Ιατρικών Μονάδων.

Με τον Ν.4655/2020 (παράρτημα 8), όπως τροποποιήθηκε με την από 23.6.2020 Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς-ΤΡΑΥΜΑ, κυρώθηκε με τον Ν.4702/2020 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς ΙΣΝ, της ΑΕΜΥ ΑΕ και του ΕΚΠΑ, η επιμέρους σύμβαση δωρεάς με αντικείμενο την χρηματοδότηση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με την αντιμετώπιση του Τραύματος. Η ΑΕΜΥ ΑΕ συμβάλλεται ως δωρεοδόχος της Σύμβασης Δωρεάς-ΤΡΑΥΜΑ, στο σκέλος που αυτή αφορά στον σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η υλοποίηση του αντικειμένου της δωρεάς κατά την πιλοτική φάση, θα υλοποιηθεί από την ΑΕΜΥ ΑΕ, η οποία με την ίδια σύμβαση ανέθεσε την διαχείριση και τεχνική εποπτεία του έργου στον Διαχειριστή Έργου και η διάρκεια ορίζεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την κύρωση της επιμέρους Σύμβασης, διάστημα το οποίο ορίζεται ως πιλοτική φάση. Η ανωτέρω αναφερόμενη δράση με επόμενη απόφαση επεκτάθηκε και στο ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ.