Προ.Κε.Κ.Α.

“Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510” του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020»

Η Ανώνυμη Εταιρία Μονάδων Υγείας ΑΕ (Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ) είναι ο φορέας υλοποίησης της δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών» με κωδικό ΜΙS 5010510, το οποίο έχει φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Υγείας και εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Φορέας διαχείρισης της δράσης είναι η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, του Υπουργείου Εσωτερικών. Η έναρξη υλοποίησης της δράσης έγινε στο τέλος του 2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 31/12/2022. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 9.120.657,42€  (8.700.606,89€ αφορά την υλοποίηση με ίδια μέσα).

Περιγραφή

Η δράση καλύπτει ανάγκες που αφορούν στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε μετανάστες. Οι ανάγκες αυτές προκύπτουν από:

α. Θεσμικό πλαίσιο.

Με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕΚ.Α.), βασιζόμενες τόσο σε εφαρμογή οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, όσο και νόμους του Ελληνικού Κοινοβουλίου που ορίζουν την ΑΕΜΥ Α.Ε. σαν φορέα παροχής ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών και ψυχοκοινωνικής διάγνωσης, με βάση τις διατάξεις του ν.4461/2017.

β. Γνωστικό πεδίο

Η ΑΕΜΥ Α.Ε. είναι δημόσιος οργανισμός που διέπεται από το ν.3429/2005 περί ΔΕΚΟ και λειτουργεί ως φορέας παροχών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσω των δομών της στην Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού και στο ΚΥΑΑ Κερατέας, σαν δομή αποθεραπείας και αποκατάστασης στους ίδιους χώρους ενώ πρόσφατα, το 2016, εγκαινίασε το Νοσοκομείο Σαντορίνης, σαν υποκατάστημά της. Η τεχνογνωσία πάνω από 10 έτη στην προσφορά υπηρεσιών υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, τεκμαίρεται από την αδιάλειπτη λειτουργία των δομών της και από την διαρκώς αυξανόμενη προσέλευση ασθενών.

γ. Εξυπηρέτηση αναγκών.

Στα ΠΡΟΚΕΚΑ, διαβιούν σημαντικός αριθμός αλλοδαπών, που η κράτησή τους είναι προσωρινή και αφορά πρόσωπα που δεν έχουν δυνατότητα παραμονής στη χώρα και υπάρχει υποχρέωση να επαναπροωθηθούν στις χώρες προέλευσης. Στο διάστημα παραμονής στα Κέντρα, που ποικίλει από μερικές εβδομάδες μέχρι και αρκετούς μήνες, έχουν ανάγκη και με βάση τις διεθνείς συμφωνίες για την κράτηση αλλοδαπών, να λαμβάνουν όλες τις υγειονομικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες που λαμβάνουν και οι κάτοικοι των χωρών που κρατούνται. Η συγκατοίκηση σημαντικού πλήθους ανθρώπων, με δεδομένη τη σωματική και ψυχολογική ταλαιπωρία που έχουν υποστεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους από τη χώρα τους μέχρι την ημέρα που συνελήφθησαν εντός Ελληνικού εδάφους, δημιουργεί αυξημένες ανάγκες, επιτήρησης και περίθαλψης. Στον μεν τομέα της ιατροφαρμακευτικής παροχής, είναι απαραίτητη η πρωτοβάθμια φροντίδα με τη λειτουργία ιατρικού σταθμού.

 

Η λειτουργία χώρων φιλοξενίας είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος προκειμένου να μειωθούν και σταδιακά να εξαλειφθούν οι επιπτώσεις από τη διαβίωση χιλιάδων κρατούμενων αλλοδαπών στη χώρα. Για τα θέματα φύλαξης, ασφάλειας, υγιεινής, διατήρησης της ομαλότητας είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί, ένα σοβαρό, επιστημονικά και ανθρωπιστικά ενδεδειγμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης του προβλήματος. Οι μετανάστες πρέπει επίσης με βάση τις διεθνείς συμβάσεις να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επείγουσας Υγειονομικής περίθαλψης και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, σε ισότιμη βάση με τους υπηκόους του εκάστοτε κράτους υποδοχής και να συμμετέχουν ή να απαλλάσσονται από τις σχετικές υγειονομικές δαπάνες με βάση τους ίδιους κανόνες.

Οι κυριότεροι στόχοι της δράσης είναι:

 • Η παροχή Υγειονομικής περίθαλψης καθώς και πρόληψης στους μετανάστες που διαβιούν στα ΠΡΟΚΕΚΑ .
 • Η ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των κρατουμένων, λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές περιβάλλον που έχουν περιέλθει.
 • Η πρόληψη της εξάπλωσης των παθήσεων και των λοιμώξεων μεταξύ των μεταναστών, των υπαλλήλων, και την ευρύτερη κοινότητα.
 • Η υποστήριξη του έργου των παραπάνω υπηρεσιών με τη βοήθεια διερμηνέων, έτσι ώστε να συντομεύεται ο χρόνος ανταπόκρισης στις ανάγκες των κρατουμένων και στην ορθή διαχείριση των προβλημάτων που αφορούν στη διαμονή τους στα Κέντρα Κράτησης.
 • Η προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την υγειονομική περίθαλψη στα Προ- Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, τόσο μέσω της βελτίωσης της υγείας και γενικά μέσω των βελτιώσεων των συνθηκών διαμονής/κράτησης.

Στις 30/10/2017 η ΑΕΜΥ ΑΕ υπέγραψε την Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα για την δράση που αφορά την υλοποίηση 5 υποέργων.

ΕΡΓΟ 1 :         Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στους αλλοδαπούς διαμένοντες στα Προ.Κε.Κ.Α. που είναι στην ευθύνη λειτουργίας και υποστήριξης της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.).

Τα κέντρα που εξυπηρετούνται από την παρούσα δράση είναι:

 1. Ταύρου (Πέτρου Ράλλη)
 2. Αμυγδαλέζας
 3. Κορίνθου
 4. Παρανέστι Δράμας
 5. Ξάνθης
 6. Φυλάκιο Ορεστιάδας
 7. Μόρια Λέσβου
 8. Κω

Οι κυριότεροι στόχοι του συγκεκριμένου έργου είναι:

Η παροχή Υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών πρόληψης, στους αλλοδαπούς κρατούμενους που διαβιούν στα Προ.Κε.Κ.Α. Η πρόληψη της εξάπλωσης των παθήσεων και των λοιμώξεων μεταξύ των κρατουμένων, των υπαλλήλων, και της ευρύτερης κοινότητας.

Η προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την υγειονομική κάλυψη στα Προ.Κε.Κ.Α., τόσο μέσω της βελτίωσης της υγείας και γενικά μέσω των βελτιώσεων των συνθηκών διαμονής/κράτησης.

ΕΡΓΟ 2 :         Ψυχολογική Υποστήριξη

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

Η ένταξη των ψυχολόγων στην επιστημονική ομάδα κρίνεται αναγκαία με κύριο γνώμονα την παροχή της βέλτιστης δυνατής ψυχολογικής υποστήριξης στους παρανόμως εισερχόμενους αλλοδαπούς, που κρατούνται σε Προ.Κε.Κ.Α.

Οι ψυχολόγοι πραγματοποιούν με τον κάθε κρατούμενο ατομικά έναν αριθμό συνεδριών ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός και τη φύση του προβλήματός του. Συγκεκριμένα, κάθε ψυχολόγος έχει υπό την επίβλεψη του έναν αριθμό κρατουμένων στους οποίους παρεμβαίνει υποστηρικτικά, συμβουλευτικά ή ψυχοθεραπευτικά, διεξάγοντας συνεδρίες σε τακτική βάση, σε ατομικό επίπεδο.

ΕΡΓΟ 3 :         Κοινωνική Υποστήριξη

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

Οι κοινωνικοί λειτουργοί που απασχολούνται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Προ.Κε.Κ.Α.) παρεμβαίνουν αξιοποιώντας κυρίως δύο μεθόδους άσκησης της κοινωνικής εργασίας – άτομο και ομάδα –  παρέχοντας υπηρεσίες διαγνωστικού, συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα καθώς και δράσεις διασυνδετικής εργασίας με δομές και φορείς της περιοχής ευθύνης του Π.Κε.Κ.

Κύριοι στόχοι της παρέμβασης τους είναι η διατήρηση της ψυχοκοινωνικής υγείας των αλλοδαπών, η πρόληψη και αντιμετώπιση των κοινωνικών τους αναγκών, η προσαρμογή τους στο κλειστό πλαίσιο του κέντρου κράτησης, η διατήρηση της λειτουργικότητας τους – κοινωνική, συναισθηματική – στις συνθήκες εγκλεισμού καθώς και η διευκόλυνση τους στη διαδικασία του επαναπατρισμού.

Για την πραγμάτωση των παραπάνω στόχων οι κοινωνικοί θα παρακολουθούν όλους τους παράτυπους μετανάστες αρχικά μια φορά και ύστερα από την ψυχοκοινωνική τους αξιολόγηση και την εκτίμηση αναγκών του κάθε αλλοδαπού ξεχωριστά θα προσδιορίζεται το πλάνο και η συχνότητα της παρέμβασης τους για κάθε ένα παράτυπο μετανάστη σε συνεργασία με τους ψυχολόγους και την υπόλοιπη διεπιστημονική ομάδα. Οι κοινωνικοί λειτουργοί θα πραγματοποιούν ατομικές συνεδρίες σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο.

ΕΡΓΟ 4 :         Υπηρεσίες Διερμηνείας

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

Η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας – μετάφρασης από τους κρατούμενους των Π.ΚεΚ. αφορά στα παρακάτω:

 1. Επικοινωνία με ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικού που θα απασχοληθεί στα κέντρα, κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης και λήψης προσωπικών στοιχείων φακέλου υγείας.
 2. Επικοινωνία με Ψυχολόγους που θα απασχοληθούν στα κέντρα και διευκόλυνση της εξέλιξης κατά διάρκεια συνεδρίας και λήψης προσωπικών στοιχείων
 3. Επικοινωνία με Κοινωνικούς Λειτουργούς που θα απασχοληθούν στα κέντρα και διευκόλυνση της εξέλιξης κατά διάρκεια συνεδρίας και λήψης προσωπικών στοιχείων
 4. Επικοινωνία με το αστυνομικό προσωπικό και τους αλλοδαπούς διαμένοντες στα κέντρα, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Το πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών από τους διερμηνείς αφορά στην άμβλυνση των γλωσσικών εμποδίων και περιορισμών που μπορεί να προκαλούν την επιδείνωση της υγείας των κρατουμένων καθώς και την κοινωνική τους απομόνωση.

ΕΡΓΟ 5 :         Διαχείριση – Τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης του Προγράμματος

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

Σκοπός του εν λόγω έργου είναι η διασφάλιση όλων των αναγκαίων οργανωτικών και τεχνικών προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη υλοποίηση της Δράσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τα οικονομικά και χρονοδιαγραμματικά δεδομένα που έχουν τεθεί.

Ειδικότερα:

 • Σχεδιασμός όρων, προϋποθέσεων, απαιτήσεων και διαδικασιών για την υλοποίηση του Δράσης.
 • Σχεδιασμός, διεξαγωγή των απαιτούμενων διαδικασιών και δημιουργία της Οργανωτικής Δομής εφαρμογής του Δράσης (απαιτήσεις στελεχών, θεσμικό πλαίσιο προσλήψεων ή/και παροχής υπηρεσιών, διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών, συμβάσεις κλπ).
 • Επιχειρησιακή εξειδίκευση των επιμέρους έργων του Δράσης όπως ανάλυση του περιεχομένου του, προσδιορισμός υποέργων, τεκμηρίωση των όρων και των διαδικασιών εκτέλεσης των έργων, επεξεργασία διαγωνισμών κλπ.
 • Σχεδιασμός και διεξαγωγή διαγωνισμών για την ανάθεση έργων και υπηρεσιών και την πρόσληψη προσωπικού ή την ανάθεση σχετικών υπηρεσιών.
 • Οργάνωση και προμήθεια πληροφοριακού συστήματος και εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής για την διαχείριση και παρακολούθηση του Δράσης.
 • Οργάνωση συστήματος λογιστικής και ταμειακής διαχείρισης και παρακολούθησης του Δράσης.
 • Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής του Δράσης όπως προετοιμασία αναθέσεων έργων, παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, τροποποιήσεις, σύνταξη και τροποποίηση τεχνικών δελτίων, σύνταξη εκθέσεων προόδου, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, παραλαβή έργων κλπ.