Υπηρεσίες Κατ’ Οίκον Φροντίδας

Οι δραστηριότητες του τμήματος αφορούν στην παροχή ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών κατ’ οίκον, στον πληθυσμό ευθύνης των μονάδων υγείας που λειτουργεί η ΑΕΜΥ Α.Ε.