Μέτρηση Ικανοποίησης

Στόχος της εταιρείας αποτελεί η κατανόηση των αναγκών των ασθενών και έχοντας ως στόχο την άμεση και κατάλληλη ανταπόκριση σε αυτές, έχει καθιερωθεί συγκεκριμένη διαδικασία μέτρησης της ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών, η οποία διεξάγεται σε δύο επίπεδα:

  • μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών όσον αφορά στις διαπροσωπικές δεξιότητες των ιατρών
  • μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών ή των συνοδών τους όσον αφορά την παροχή των υπηρεσιών στην Πολυκλινική

Η διαδικασία μέτρησης της ικανοποίησης των χρηστών διεξάγεται με συστηματικότητα κάθε τρείς μήνες και για διάστημα μίας εβδομάδας. Τα αποτελέσματα της μέτρησης καταγράφονται, αναλύονται και χρησιμοποιούνται προκειμένου για την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών ή βελτιωτικών δράσεων.