Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Οι Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορικής που υιοθετούνται στην ΑΕΜΥ ΑΕ προσφέρουν μεγάλη δυνατότητα υποστήριξης ατόμων, διαχείρισης  της υγείας τους, χρόνιων καταστάσεων αυτής, προάγοντας υγιείς τρόπους ζωής ιδιαίτερα του ηλικιωμένου πληθυσμού.  

Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται να αναπτυχθούν και να ελεγχθούν επιχειρηματικά μοντέλα που αξιοποιούν τεχνολογίες σε αυτές τις περιοχές. Η απόκτηση της απαραίτητης απόδειξης αξίας σε οικονομικούς όρους απαιτεί εκτεταμένο πεδίο ελέγχου και πειραματικών δοκιμών. Ωστόσο, η χρήση αυτών των τεχνολογιών συνήθως παρεμποδίζεται από θέματα ηθικής γύρω από τα προσωπικά δεδομένα.  Χρειάζεται μία κύρια πανευρωπαϊκή προσπάθεια να διευθύνει αυτές τις ανεπιθύμητες συνέπειες μέσα σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που ασχολείται τόσο με τεχνικές όσο και με ηθικές διαστάσεις της επόμενης γενιάς των χρηστών του Διαδικτύου.

Σκοπός του έργου των πληροφοριακών υποδομών και συστημάτων είναι να αναγνωρίσει, να προετοιμάσει, να ελέγξει και να αξιοποιήσει υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας (η-υγεία). Στο χώρο της υγείας, το 80% των  σχεδιασμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών έχουν εκχωρηθεί για εξάσκηση, εκπαίδευση και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των ασθενών, ενώ μόνο μερικές (20%) ασχολούνται με την πρόληψη και διαχείριση της υγείας. Από αυτές, μόνο οι τελευταίες υπηρεσίες, που αφορούν στο βραχύ εξιτήριο και στην νοσηλεία κατ’οίκον σχετίζονται ευθέως με τις κύριες δραστηριότητες της εταιρίας. 

Η προσέγγιση αυτή δεν είναι εντελώς νέα. Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. έχουν παρθεί αρκετές πρωτοβουλίες ώστε να παράγουν βέλτιστες πρακτικές υποστήριξης ανθρώπων με μακράς διαρκείας προβλήματα ώστε να ζουν ανεξάρτητα, με αξιοσημείωτες τις Σκανδιναβικές χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκεκριμένα, υπάρχουν πολυάριθμα έργα που καθιερώνουν στρατηγικές απαιτήσεων ασθενών, μελετών αξιολόγησης σε πιλοτικές φάσεις, επιχειρηματικά μοντέλα, κτλ., τα οποία συγκλίνουν αρκετά στα επόμενα συμπεράσματα:

  • Η επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων που θα εμπλακούν σε κάθε πραγματοποίηση του έργου
  • Η δέσμευση της διαχείρισης των οργανισμών που εμπλέκονται στο έργο
  • Η ευκολία χρήσης και αξιοπιστίας του συστήματος καθώς και η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι αυτά τα συμπεράσματα έχουν την ίδια βαρύτητα, και ότι η παράβλεψη ενός και μόνου από αυτά είναι σε θέση να εμποδίσει την επιτυχία του έργου. 

Από την πλευρά ενδιαφέροντος της εταιρίας, η κύρια επιδίωξη των προτεινόμενων υπηρεσιών είναι να εξασφαλίσει έγκαιρες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας ώστε να βελτιώσουν τη διαχείριση της κατάστασης κυρίως μέσα από λιγότερες νοσοκομειακές επισκέψεις.

Στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού υιοθετήθηκε το μοντέλο λειτουργίας του ψηφιακού νοσοκομείου (paperless/ filmless hospital) που για πρώτη φορά εφαρμόζεται σε φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Στις υπηρεσίες της μονάδας λειτουργεί ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) Υγείας με πρότυπο Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο (ΗΙΦ) Πρωτοβάθμιας Υγείας που στοχεύει στην τήρηση των ιατρικών (κλινικών και παρακλινικών) και διοικητικών – διαχειριστικών δεδομένων των ασθενών. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού αποτελείται από τα παρακάτω διακριτά υποσυστήματα:

  • Hospital Information System (HIS)
  • Laboratory Information System (LIS)
  • Picture Archiving Communication System (PACS)
  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Management Information System (MIS)

Τα έξι αυτά εναρμονισμένα υποσυστήματα καθιστούν την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού το πλέον ψηφιακό φορέα Πρωτοβάθμιας Υγείας. Οργανώνουν, διαχειρίζονται και αποθηκεύουν ιατρικά και διοικητικά-διαχειριστικά δεδομένα, με όλους τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο αξιοποιούνται υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας (η-υγείας) για την πρόληψη και διαχείριση ασθενών με βραχεία ή και χρόνια προβλήματα, έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας υγείας τους. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαρκή αλληλεπίδραση των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας μέσω του πληροφοριακού συστήματος και του ΗΙΦ, αλλά και τη συνεχιζόμενη εσωτερική έρευνα και ανάπτυξη πάνω στα πληροφοριακά συστήματα. Ειδικότερα, η διαρκής ενημέρωση του ΗΙΦ επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε παρελθοντικά δεδομένα ασθενών, τη στατιστική μελέτη αυτών και την έκδοση ιατρικού ιστορικού χωρίς χρονοτριβές. Παράλληλα, η ύπαρξη δικτύου επιτρέπει την αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος και σε άλλες μονάδες της εταιρίας μας, καθώς και την αμφίδρομη αλληλεπίδραση ασθενών-μονάδων εταιρίας με κυριότερα το ηλεκτρονικό «κλείσιμο» ραντεβού, την εφαρμογή υπηρεσιών δικτυακής καρδιολογίας και την ενημέρωση πάνω σε διάφορα ιατρικά θέματα που συντρέχουν σε όλο τον Ελλαδικό χώρο.