Προηγούμενα Δ.Σ.

  1. Γεώργιος Γεωργίνης (Πρόεδρος)
  2. Πανοτόπουλος Χαράλαμπος (Αντιπρόεδρος)
  3. Σταύρος Αθανασιάδης (Διευθύνων Σύμβουλος)
  4. Μιχαήλ Παπαντωνόπουλος (Μέλος)
  5. Κύρος Παγκαλίδης (Μέλος)
  6. Ιωάννης Λιακόσταυρος (Μέλος)