Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά το ανώτατο διοικητικό όργανο της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. είναι 7μελές και ο διορισμός των μελών του καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Ν. 3429/2005, τον Ν.2190/1920  και το καταστατικό της εταιρείας.

DLFE-5519