Δραστηριότητες

Οι στρατηγικοί στόχοι και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της ΑΕΜΥ Α.Ε. διαπνέονται από 3 βασικές κατευθύνσεις:

  • Τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας
  • Τη συγκράτηση του κόστους και την ορθολογικότερη διαχείριση των διαθεσίμων πόρων και
  • Το ευρύτερο κοινωνικό όφελος από τις παρεχόμενες υπηρεσίες

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η ΑΕΜΥ Α.Ε. προωθεί δράσεις για την επιτυχή υλοποίηση έργων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων και καινοτόμων υπηρεσιών υγείας. Βασικός στόχος της είναι να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών μέσω της αξιοποίηση σύγχρονων οργανωτικών και λειτουργικών δομών και χρηματοδοτικών μεθόδων καθώς και μέσω της ενίσχυσης της αποδοτικότητάς της ως δημόσια επιχείρηση.

Η ευελιξία που προσφέρει το νομικό πλαίσιο της ΑΕΜΥ Α.Ε., αλλά και η τεχνογνωσία των στελεχών της συνιστούν παράγοντες οι οποίοι διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και ανταποδοτικότητα στις διεργασίες υπαγωγής και λειτουργίας νέων μονάδων υπό την εποπτεία της εταιρείας.

Η παρακολούθηση τόσο της λειτουργίας των εποπτευόμενων μονάδων της όσο και των αναπτυξιακών έργων αυτής γίνεται μέσω του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της το οποίο είναι εναρμονισμένο πάντα με τις προτεραιότητες και τους άξονες που τίθενται στον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρείας ως ΔΕΚΟ εγκρίνεται κατά τα προβλεπόμενα εκ του Ν.3429/2005 από την Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ και παρακολουθείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΔΕΚΟ.

Πατήστε πάνω σε έναν από τους συνδέσμους της αριστερής στήλης προκειμένου για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες δραστηριότητες της Εταιρείας.