Νομικό Πλαίσιο ΑΕΜΥ

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΑΕ,  «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. είναι δημόσια επιχείρηση κοινής ωφέλειας, η οποία συνεστήθη με τα άρθρα 1 και 2 παρ.1 του ν. 3293/2004 (Α231), διέπεται από τις διατάξεις του ν.3429/2005– κεφάλαιο Α  και  του κ.ν 2190/1920 όπως ισχύουν.

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  1. Ιδρυτικός Νόμος Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ  Ν. 3294/2004 
  2. Νόμος υπ΄αριθμ.Ν 3429/2005- κεφάλαιο. Α: «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.).» σε συνδυασμό με τον Κ.Ν 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών»
  3. Νόμος υπ΄ αριθμ. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»  περί της κύρωσης δωρεάς του Κέντρου Υγείας Αποκατάστασης –Αποθεραπείας Κερατέας –Κ. Πρίφτης
  4. Νόμος 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.» -Υποκεφάλαιο Ε4- «Λειτουργία Γ.Ν. Θήρας από την ΑΕΜΥ ΑΕ με τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ) της Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ, όπως (άρθρα 62-72) όπως ισχύει
  5. Νόμος. 4354/2015 (ΦΕΚ Α 176 16.12.2015) Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.- Κεφάλαιο Β’ « ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.»
  6. Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε (Α.Δ.Α 6ΚΚ4ΟΡΡ3-7ΣΙ) με αρ. πρωτ. Γ.Ε.Μ.Η 20641/28-3-2016