ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΥΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

                             Αρ.Πρωτ:  8554/ 01-12-2022                                                                                                                                             ΑΔΑΜ:  22PROC011713949 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΥΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ                                                 Προϋπολογισμός έργου : 10.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ Κριτήριο Αξιολόγησης Ημερομηνία Δημοσίευσης στον Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας   Συμφερότερη Προσφορά βάση τιμής 01-12-2022 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΧ -ΑΕΜΥ Α.Ε

                             Αρ.Πρωτ 8226/ 21-11-2022                              ΑΔΑΜ: 22PROC011635732 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΧ -ΑΕΜΥ Α.Ε. Προϋπολογισθείσα Δαπάνη:   Κατά  προσέγγιση 3.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). Κριτήριο Αξιολόγησης Ημερομηνία Δημοσίευσης στον Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας   Συμφερότερη Προσφορά βάση τιμής 21-11-2022 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο
υλοποίησης του Έργου 1 «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη» της Δράσης
“Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα
Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική
Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510”»
Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 5 «Διαχείριση- Τεχνική Υποστήριξη της Υλοποίησης του Προγράμματος» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510” 
Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 4 «Υπηρεσίες Διερμηνείας» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510” 
Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 3 «Κοινωνική Υποστήριξη» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510”
Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 1 «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510”
Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 5 «Διαχείριση- Τεχνική Υποστήριξη της Υλοποίησης του Προγράμματος» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510”