Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 3 «Κοινωνική Υποστήριξη» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510” του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 2 «Ψυχολογική Υποστήριξη» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510” του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 1 «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510” του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια λογισμικού για τις Οικονομικές Υπηρεσίες της ΑΕΜΥ ΑΕ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 20 Ιανουαρίου 2020 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα:12:00 μ.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΡΑ ΑΕΜΥ Α.Ε., ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, ΤΚ 13677, ΑΧΑΡΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ –Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε.

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) προκηρύσσει μία (1) θέση  Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, παρ’ Εφέταις, η πρόσληψη του οποίου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ. 2 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/27-9-2013/τ.Α΄) όπως ισχύει. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η για την ανωτέρω θέση πρέπει απαραίτητα: α) Να είναι Έλληνας /ίδα Πολίτης  β) Να…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : Λειτουργία Μονάδος Τεχνητού Νεφρού στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας

Ολυμπιακό Χωριό,  17 Δεκεμβρίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Γ. Ν Θήρας είναι γεγονός. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.  Έτσι λύνεται ένα χρόνιο αίτημα αλλά και πρόβλημα που αντιμετώπιζε η τοπική κοινωνία αλλά και τα νησιά των Κυκλάδων. Πρόβλημα το οποίο επιδεινώθηκε με…

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την φύλαξη για ένα (1) έτος των μονάδων της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. εντός Αττικής, ήτοι της Π.Ο.Χ. και του Κ.Υ.Α.Α. Κερατέας – «Κ. Πρίφτης» με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.