ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή Παθολογικού – ιατρού Παθολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας. 2. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή Νεφρολογικού -ιατρού Νεφρολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.
 Έγκριση οριστικών πινάκων προσληπτέων, κατάταξης και απορριπτέων του Έργου 1 για τη στελέχωση των Προ- Αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών κατόπιν επαναπροσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 32 θέμα 02 / 06-09-2022 απόφαση Δ.Σ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή Νεφρολογικού -ιατρού Νεφρολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας. 2. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή Παθολογικού – ιατρού Παθολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.
Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 1 «Διαχείριση- Τεχνική Υποστήριξη της Υλοποίησης του Προγράμματος» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510”
Πρόσκληση συλλογής προσφορών για ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΜΥ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 22.580,65 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). Κριτήριο Αξιολόγησης Ημερομηνία Δημοσίευσης στον Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας   Συμφερότερη Προσφορά βάση τιμής 11-07-2022

Έγκριση οριστικών πινάκων προσληπτέων, κατάταξης και απορριπτέων των Έργων 1, 4 & 5 για τη στελέχωση των Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών κατόπιν επαναπροσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας»  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25 θέμα 06 / 08-07-2022
Έγκριση προσωρινών πινάκων προσληπτέων, κατάταξης και απορριπτέων των Έργων 1, 4 & 5 για τη στελέχωση των Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών κατόπιν επαναπροσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας»  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23 θέμα 11 / 29-06-2022