Έγκριση προσωρινών πινάκων προσληπτέων, κατάταξης και απορριπτέων επαναπρόσκλησης Έργου 2 για τη στελέχωση των Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)
Έγκριση οριστικών  πινάκων προσληπτέων, κατάταξης και απορριπτέων της επαναπρόσκλησης των Έργων 1 & 5 για τη στελέχωση των Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)
Έγκριση προσωρινών πινάκων προσληπτέων, κατάταξης και απορριπτέων της επαναπρόσκλησης των Έργων 1 & 5 για τη στελέχωση των Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4

ΣΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ» ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – (ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ)»

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2

ΣΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2 «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – (ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ)»                                                                  

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 1 «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510”»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 5 «Διαχείριση- Τεχνική Υποστήριξη της Υλοποίησης του Προγράμματος» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510”
Έγκριση οριστικών πινάκων προσληπτέων, κατάταξης και απορριπτέων των Έργων 2, 3 & 4 για τη στελέχωση των Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας»