ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ –Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε.

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) προκηρύσσει μία (1) θέση  Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, παρ’ Εφέταις, η πρόσληψη του οποίου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ. 2 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/27-9-2013/τ.Α΄) όπως ισχύει. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η για την ανωτέρω θέση πρέπει απαραίτητα: α) Να είναι Έλληνας /ίδα Πολίτης  β) Να…

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την φύλαξη για ένα (1) έτος των μονάδων της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. εντός Αττικής, ήτοι της Π.Ο.Χ. και του Κ.Υ.Α.Α. Κερατέας – «Κ. Πρίφτης» με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.