Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου της Σύμβασης

«ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.»Αρ.Πρωτ. 2392/20-04-2023