Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου της Σύμβασης

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.»