Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου της Σύμβασης

«Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού για το Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ»