ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΥΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

                             Αρ.Πρωτ:  8554/ 01-12-2022

                                                                                                                                            ΑΔΑΜ:  22PROC011713949

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΥΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

                                                Προϋπολογισμός έργου : 10.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Κριτήριο ΑξιολόγησηςΗμερομηνία Δημοσίευσης στον Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας
  Συμφερότερη Προσφορά βάση τιμής01-12-2022

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΤΕΛΙΚΗ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στην έδρα της εταιρείας (Γεωργίου Δαμάσκου 1, Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, τ.κ. 13677, Γραφείο Προμηθειών)5 Δεκεμβρίου 2022Δευτέρα12:00

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για το έργο  προμήθεια ενός σταθερού γερανού εμβαπτιζόμενου σε νερό για την πισίνα του ΚΥΥΑ Κερατέας «Κ. Πρίφτης»  προς αντιμετώπιση νευρολογικών περιστατικών .

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.

Μαρία Θεοδωροπούλου

Διευθύνουσα Σύμβουλος ΑΕΜΥ Α.Ε.