ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προς Εταιρεία ΣΟΛ Για συνεργασία με εταιρεία για παροχή υπηρεσιών μισθοδοσίας