ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Μετόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε – Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε.»

ΑΡ.ΜΑΕ 58187/04/Β/05/27
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 006418101000
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 07η Νοεμβρίου 2022