ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο
υλοποίησης του Έργου 5 «Διαχείριση- Τεχνική Υποστήριξη της
Υλοποίησης του Προγράμματος» της Δράσης “Ανάπτυξη των
παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης
Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη,
Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5010510”»