ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο
υλοποίησης του Έργου 1 «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη» της Δράσης
“Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα
Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική
Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510”»