Πρόσκληση συλλογής προσφορών για ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΜΥ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 22.580,65 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

Κριτήριο ΑξιολόγησηςΗμερομηνία Δημοσίευσης στον Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας
  Συμφερότερη Προσφορά βάση τιμής11-07-2022