ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
του Μετόχου της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε – Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε.»
ΑΡ.ΜΑΕ 58187/04/Β/05/27
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 006418101000
στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 05 Σεπτεμβρίου 2022