ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 8.000lt ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΥΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  2187/14-03-2022

                                                                                      ΑΔΑ:  9ΨΨ6ΟΡΡ3-ΛΗ3

                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

                                ΘΕΜΑ:  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 8.000lt ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΥΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»

                    Προϋπολογισμός: Δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο ΑξιολόγησηςΗμερομηνία Δημοσίευσης στον Δικτυακό Τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  Οικονομικότερη Προσφορά  Δευτέρα 14 Μαρτίου  2022