ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΜΥ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  2234/15-03-2022

                                                                                ΑΔΑ:  94ΑΠΟΡΡ3-4ΔΡ

                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

                                ΘΕΜΑ:  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΜΥ   »

                    Προϋπολογισμός: Έως τριακόσια ευρώ (300€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο ΑξιολόγησηςΗμερομηνία Δημοσίευσης στον Δικτυακό Τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  Οικονομικότερη Προσφορά  Τρίτη 15 Μαρτίου  2022