ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

                      ΘΕΜΑ:  « ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   »

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:     2165/14-03-2022

ΑΔΑ :  ΨΧ1ΗΟΡΡ3-ΔΓΨ

                                    ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

                      ΘΕΜΑ:  « ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   »

                    Προϋπολογισμός: Έως Δύο χιλιάδες πεντακόσια  ευρώ (2.500€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο ΑξιολόγησηςΗμερομηνία Δημοσίευσης στον Δικτυακό Τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  Οικονομικότερη Προσφορά  Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022