ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση εργασιών Εμπειρογνώμονα Ακτινοπροστασίας – Ιατρικής Φυσικής(Ακτινοφυσικού) της ΑΕΜΥ ΑΕ