Έγκριση προσωρινών αποτελεσμάτων Έργων 1 & 5 (πλην των ειδικοτήτων του Γενικού Συντονιστή και του Διοικητικού Διαχειριστή) της Δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5010510