Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάση τιμής.

Yποσημείωση : Νο 51 Λογισμικό MS Windows 10 Pro