ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Μετόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε – Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε.» ΑΡ.ΜΑΕ 58187/04/Β/05/27 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 006418101000 στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 1ης Σεπτεμβρίου/ 2021