ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια εξυπηρετητών και δικτυακού εξοπλισμού

με κριτήριο κατακύρωσης

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.