ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την καθαριότητα για ένα (1) έτος των μονάδων της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. εντός Αττικής, ήτοι της Π.Ο.Χ. και του Κ.Υ.Α.Α. Κερατέας – «Κ. Πρίφτης» με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 9564/20-10-2020 για την καθαριότητα για ένα (1) έτος των μονάδων της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. εντός Αττικής, ήτοι της Π.Ο.Χ. και του Κ.Υ.Α.Α. Κερατέας – «Κ. Πρίφτης»

με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης του διαγωνισμού είναι : εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), και αφορά πενθήμερη εργασία Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή ένα (1) άτομο για 8ωρο πρωινής βάρδιας, ήτοι 07:30 – 15:30.