Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάση τιμής». Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 8.064,52 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).