Προσωρινοί πίνακες προσληπτέων, κατάταξης και απορριπτέων ειδικότητας ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΠΕ Νοσηλευτικής (ελλείψει οι θέσεις θα καλυφθούν από ΤΕ Νοσηλευτικής), ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών (ελλείψει οι θέσεις θα καλυφθούν από ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών), Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών και ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής για τη στελέχωση των Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών κατόπιν επαναπροσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης των Έργων 1, 3, 4 & 5 της Δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5010510» του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020