ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την προμήθεια δεκατεσσάρων (14) ηλεκτρονικών υπολογιστών (Desktop) και πέντε (5) φορητών υπολογιστών (Laptop) για τις ανάγκες της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνικής Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510” του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Προϋπολογισθείσα δαπάνη δεκατεσσάρων (14) ηλεκτρονικών υπολογιστών (Desktop): 14.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) Προϋπολογισθείσα δαπάνη πέντε (5) φορητών υπολογιστών (Laptop): 5.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%)