Διόρθωση υπ’αριθμ. πρωτ. 4964/02-06-2020

Στον διαγωνισμό με αρ.πρωτ.4964/02/06/2016 στη σελίδα 22 αναφέρεται “Προϋπολογισμός Δαπάνης: 30.645,16€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ”. Το σωστό είναι 28.225,81€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)