Έγκριση προσωρινών αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (ελλείψει αυτών άλλων ειδικοτήτων και ελλείψει αυτών ιατρών άνευ ειδικότητας) για τη στελέχωση των Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών κατόπιν επαναπρόσκλησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 1 της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5010510” του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020