Έγκριση προσωρινών αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων για τη στελέχωση των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών κατόπιν επαναπρόσκλησης στο πλαίσιο των Έργων 2 και 5 της Δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5010510» του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020