Πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων πρόσκλησης Έργου 1 ειδικότητας Οδοντιατρικής και επαναπρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 1 (ιατρών και νοσηλευτών) και του Έργου 5 (Γενικού Συντονιστή και ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτή) της Δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5010510» του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020