«Έγκριση πινάκων προσληπτέων, κατάταξης και απορριπτέων επαναπρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 4, ειδικότητας Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών, και του Έργου 5, ειδικότητας ΤΕ Λογιστικής, της Δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5010510» του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020»