ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια αντιδραστηρίων Αιματολογικού, Ανοσολογικού-Ορμονολογικού Αναλυτή μετά συνοδών εξοπλισμών με χρησιδάνειο με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.