ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ –Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε.

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) προκηρύσσει μία (1) θέση  Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, παρ’ Εφέταις, η πρόσληψη του οποίου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ. 2 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/27-9-2013/τ.Α΄) όπως ισχύει.

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η για την ανωτέρω θέση πρέπει απαραίτητα:

α) Να είναι Έλληνας /ίδα Πολίτης 

β) Να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής της χώρας ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής της αλλοδαπής και να είναι δικηγόρος μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

γ) Να έχει εκπληρώσει (οι άντρες) τις Στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτος ή να μην έχει καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση

δ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση

ε) Να είναι υγιής και αρτιμελής (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων του)

στ) Να μην έχει κώλυμα κατά τις διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Δικηγόρων και του 1256/1982 (Α65)

Τα προσόντα των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλη λεπτομέρεια ορίζονται στην προκήρυξη που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43θέμα6/09-12-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η οποία έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Α.Δ.Α.: ΨΣΦΙΟΡΡ3-0Γ4

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο α) να αποστείλουν ταχυδρομικά με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ή β) να αποστείλουν μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών ή γ) να υποβάλλουν αυτοπροσώπως είτε με άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του, καθημερινά 08.00 – 14.00, στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, Γ. Δαμάσκου 1, Τ.Κ. 13677, Αχαρναί, Υπόψη Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητάς τους στην Εταιρεία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 20η Δεκεμβρίου 2019.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΕΛΕΝΤΖΑ    ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ