Υποβολή υποψηφιότητας συνεργασίας με ιατρό ειδικότητας Φυσιατρικής – εξωτερικούς συνεργάτες κάτοχους Α.Π.Υ. για την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.