Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάση τιμής»