Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάση τιμής».