Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΑΕΜΥ Α.Ε. για τη συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής».