ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2018 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 29/11/2018 αναρτήθηκαν από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) στη Διαύγεια και την ιστοσελίδα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (www.aemy.gr) και του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας (www.santorini-hospital.gr) οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για όλες τις ειδικότητες της εκπαιδευτικής βαθμίδας Π.Ε., καθώς και για τις ειδικότητες Νοσηλευτικής και Ιατρικών Εργαστηρίων της εκπαιδευτικής βαθμίδας Τ.Ε. της Προκήρυξης υπ. αριθμ. 1/2018.

Σύντομα θα αναρτηθούν οι πίνακες και των υπόλοιπων κατηγοριών, οπότε και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Συνημμένα οι πίνακες ανά ειδικότητα και η αναρτημένη πράξη στο πρόγραμμα Διαύγεια με θέμα “ΔΣ40/2018 ΘΕΜΑ10 : Εισήγηση έγκρισης προσωρινών πινάκων βάσει προκήρυξης ΑΣΕΠ 1/2018 της ΑΕΜΥ ΑΕ για προσωπικό ΙΔΑΧ όλων των ειδικοτήτων κατηγορίας ΠΕ (συμπεριλαμβανομένων όλων των Ιατρικών) και ΤΕ Νοσηλευτών και ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων.”  & ΑΔΑ: 6ΠΠΞΟΡΡ3-ΡΓΑ