Προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων της Εταιρείας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας