Ανάρτηση στο Διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» απόφασης της υπ΄αριθμ. 36/2018 συνεδρίασης του Δ.Σ. που συνεδρίασε την 22-10-2018 Έγκριση συλλογής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου σε δημοπράτηση ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων