«Προκήρυξη πλήρωσης εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) για τη στελέχωση του Γενιού Νοσοκομείου Θήρας (Γ.Ν. Θήρας) (ΦΕΚ24/τ. ΑΣΕΠ/13.09.2018) (Α.Δ.Α.: ΨΣΒ5ΟΡΡ3-ΕΗΨ). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 14/09/2018-28/09/2018